گزيده اشعار زيبا مقالات و............ ايران

بارم بندی و بودجه بندی کتاب های زبان فارسی (1)،(2)،(39 عمومی و تخصصی

نام کتاب

درس های نوبت اول

درس های نوبت دوم

زبان فارسی(1)

1تا14

15 تا 18

زبان فارسی(2)

1تا14

15 تا 18

زبان فارسی(3) عمومی

1 تا 12

13تا 24

زبان فارسی (3) علوم انسانی

1 تا 14

15 تا 27

ارزشیابی مستمر:

-املای تقر

بارم بندی درس زبان و ادیبات فارسی (عمومی) –دوره پیش دانشگاهی

ریز موارد آزمون

نیمسالی

جبرانی

خود آزمایی(درک مطلب 5/2 تا 3 ،درک معنی و مفهوم متن 5/2 تا 4 ، محتوای در آمد ها 1 و نکات بلاغی (1 تا 2)

8

10

معنی و مفهوم نثر و شعر

4

6

تاریخ ادبیات و سبک شناسی

2

3

حفظ شعر

1

1

جمع

15

20

موارد ریز برای مطالعه آزاد می باشد:

درس 9 :فقط شعر (1)-نفحات صبح سعدی

درس 10:فقط شعر (2)-راه بی نهایت حافظ

درس 20:قسمت اول به بلبل

درس 22:قسمت دوم شعر تسلی خاطر جامی

درس 24: فقط متن افشین و بودلف

درس 30:صدای پای آب-از«چشم ها را شست ،جور دیگر . . .»-صفحه 206 و 207

بارم بندی درس ادبیات فارسی (1) رشته علوم انسانی-دوره پیش دانشگاهی

ریز موارد آزمون

نیمسالی

جبرانی

قافیه

5/2

3

عروض

6

9

نقد ادبی

5/6

8

جمع

15

20

 

بارم بندی درس ادبیت فارسی (2) رشته علوم انسانی-دوره پیش دانشگاهی

ریز مواد آزمون

نیمسالی

جبرانی

خود آزمایی(درک مطلب 5/2 تا 3 درک معنی و مفهوم متن 5/2 تا 4 ، محتوای در آمد ها  1و نکات بلاغی1 تا 2)

7

9

معنی و مفهوم نثر و شعر

4

6

تاریخ ادبیات و سبک شناسی

2

3

حفظ شعر

2

2

جمع

15

20

 

یری (10 نمره)       -فعالیت های کلاسی (2 نمره)        -پرسشهای کلاسی(2نمره)

-آزمون کتبی(4نمره)              -تهیه دفتر (2 نمره) 

ارزشیابی پایانی کتاب های زبان فارسی (1) و (2)

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم

نیمه اول کتاب         نیمه دوم کتاب

شهریور

نگارش

5

1                      4

5

دستور

8

2                      6

8

زبان شناسی

4

1                      3

4

املا و بیاموزیم

3

1                      2

3

جمع

20

20

20

ارزشیابی پایانی کتاب های زبان فارسی (3) عمومی تخصصی

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

نگارش

5

5

دستور

8

8

زبان شناسی

4

4

املا و بیاموزیم

3

3

جمع

20

20

بارم بندی و بودجه بندی کتاب های ادبیات فارسی(1) ،(2)،(3) عمومی و تخصصی

جدول بودجه بندی تدرس کتاب های ادبیات فارسی در نوبت اول و دوم

نام کتاب

درس های نوبت اول

درس های نوبت دمو

ادبیات فارسی(1)

1تا11

12تا24

ادبیات فارسی(2)

1تا 11

12تا24

ادبیات فارسی(3) عمومی

1تا11

12تا24

ادبیات فارسی(3) علوم انسانی

1تا 13

14تا27

 

بارم بندی دروس ادبیات ایران و جهان (1)و (2)

 

الف-ارزشیابی مستمر (تاریخ ادبیات ایران و جهان 1و 2) : پژوهش (10 نمره)- پرسش های کلاسی (4نمره)-آزمون کتبی(5نمره)-تهیه دفتر(1نمره).

ب-ارزشیابی پایانی تاریخ ادبیات ایران وجهان(1)

شماره درس

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

1

1

25/0

5/0

2

1

25/0

5/0

3

5/1

5/0

5/0

4

1

5/0

5/0

5

2

5/0

5/0

6

2

5/0

75/0

7

5/1

5/0

75/0

8

5/1

25/0

5/0

9

2

5/0

1

10

5/1

25/0

5/0

11

-

1

1

12

-

1

1

13

-

2

1

14

-

2

5/1

15

-

25/1

1

16

-

25/1

1

17

-

5/1

5/1

18

-

1

1

19

5/1

25/0

5/0

20

5/1

25/0

75/0

21

1

25/0

75/0

22

1

25/0

5/0

23

-

1

75/0

24

-

5/0

25/0

25

-

25/1

75/0

26

-

25/1

75/0

جمع

20

20

20

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 10:31  توسط ملامحمدي  |